Szerző: Sz. Magyarlaki Magdolna 1984 és 2006. (A naptárat 2023-ra aktualizálta Kiss Magdolna)

 

Advent

 

Az egyházi év négyhetes adventtel kezdődik, amely a liturgia szerint karácsonyra, Krisztus születésére készít elő. A latin eredetű advent szó az Úr megérkezésére vonatkozik. Vallási jelentése többértelmű:

  • A történelmi múltban; az emberiség hosszú, több évezredes várakozása - a bűnbeesés után - a kinyilatkoztatásban megígért Messiásra.
  • A jelenben; liturgiánk advent heteivel a múltnak ezt, a sóvárgó Messiás-várakozását eleveníti meg úgy, hogy szívünket kellőképpen megtisztítva felkészülhessünk Jézus befogadására.
  • Az advent tágabb értelemben az egyes ember egész életén át tartó, valamint az egész emberiség történelmén át tartó várakozást is jelenti az Úr második, végső eljövetelére. Amikor új ég és új föld is lesz, amelyben nem lesz soha éjszaka, nem lesz szükség napvilágra, mert Isten maga ragyog át mindenen. Isten lesz mindenben Minden, hogy benne folytatódjék életünk, és letöröljön szemünkről minden könnyet.
  • Az advent az az időszak, amikor megkülönböztetett szeretettel fordulunk a Szűzanya felé, hiszen tőle tanuljuk meg igazán, miként készítsük fel legjobban lelkünket azzal a vágyakozással, amellyel szíve alatt hordozva várta, hogy sajátjaként karjába zárhassa Isten Fiát. Úgy, hogy ugyanakkor vissza is adja a megváltás művének értünk, az Istennel való legteljesebb egyesülésben és a legnagyobb odaadással, amire csak ember képes lehet.

Sokfelé ismert és szokásos az adventi koszorú készítése, hogy a szimbólumok megjelenítő erejével segítse megérteni és megélni az adventi várakozás és az Ige megtestesülésének titkát. Segítse megérteni hitünk karácsonyi misztériumát, miként a szimbólumok egyébként is segítenek hitünk mélyebb értelmét, összefüggéseit jobban megérteni. A szimbólumok szépségei föl-fölsejlenek előttünk, mélységeiből merítünk, anélkül, hogy teljességgel megértenénk, hiszen a véges ember képtelen a Végtelen titkait felfogni, miként parányi vízcsepp sem zárhatja magába a végtelen óceánt.

Az adventi koszorú örökzöld fenyőgallyainak összefonódása az egész emberiség együttes közös várakozása a Megváltóra a múltban és a jelenben. Az Ószövetségben, a reményt a bűn sötétségében a Messiásra vonatkozó ígéret és az eljövetelére vonatkozó jövendölések nyújtották. A koszorún lévő négy gyertya a Messiás-várás négy évezredét jelképezik, ugyanígy a négy évezredet jelenti a karácsonyt megelőző advent négy hete.

Bár a valóságban a Krisztus előtti történelmi időszak sokkalta hosszabb volt ennél, csakhogy történelmi tudatunk ennyire emlékezik vissza.

Ahogy a Krisztus előtti negyedik évezredre visszaszámlálunk advent első hetében, úgy gyullad ki a koszorún az első gyertya. S ahogy haladunk hétről-hétre, egyre előrébb az évezredekben Krisztus születése felé, úgy gyújtunk meg minden hét végén eggyel több gyertyát a koszorún, míg advent utolsó vasárnapjára már mind a négy ég. A kezdeti homályt egyre több fény világosítja be, jelzi, hogy fényességes szép Hajnal virrad ránk, amely egyetlen örök fénybe lobban karácsonykor: Krisztus világosságába, a legyőzhetetlen Nap fényébe. 

Közöttünk él, velünk az Isten, mégis újra meg újra várjuk, hogy még teljesebben megszülethessék bennünk.

Egyszerre várjuk, és egyszerre velünk van az Isten, jelenlétének sokrétűségében, „mert benne élünk, mozgunk és vagyunk”[1] szüntelen. Közöttünk van Jézus, ha nevében ketten vagy többen összejövünk, de fellángol-e szívünk közelségétől, mint az emmauszi tanítványoké?

Megtaláljuk Istent a Bibliában, és rátalálunk hitünk legcsodálatosabb, legmélyebb misztériumában, az Eukarisztiában, ahol megismerjük: Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és betelünk Isten egész teljességével, aki bennünk működő erejével megtehet mindent azon felül is, amit mi kérünk, vagy megértünk.

Emeljük szívünket a közöttünk, a bennünk élő Istenhez, és kérjük mindenki számára:

Jöjj el, Uram Jézus!”[2]

 

[1] ApCsel17,28.

[2] Jel22,20.

 

 

Adventi katolikus naptár

 

Gondolatok és imádságok az adventi időszak minden napjára katolikus hittanuló gyerekeknek és szüleiknek.

 

December 3.

December 4.

December 5.

December 6.

December 7.

December 8.

December 9.

December 10.

December11.

December 12.

December 13.

December 14.

December 15.

December 16.

December 17.

December 18.

December 19.

December 20.

December 21.

December22.

December 23.

December 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVENT

 

December 3.

Xavéri Szent Ferenc (1506. április 7.–1552. december 3.)
japán festmény a 17. századból.
Készítette: Ismeretlen,
Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1262310

 

Advent első vasárnapja

Advent kezdődik, ma gyújtjuk meg az első gyertyát az adventi koszorún, mától kezdve mi is készülünk az Úr érkezésére, karácsonyra. Minden nap imádkozunk: Jöjj el, Jézus, jöjj el és töltsd el szívünket a te szereteteddel. Minden nap teszünk egy-egy jócselekedetet, hogy örömet szerezzünk másoknak, és ezt gyűjtjük ajándékul a hozzánk karácsonykor érkező kis Jézusnak.

Vágyakozzunk Jézus érkezésére Szent Ambrushoz (lásd még itt) hasonlóképpen:

"Mit használ nekem, Uram, ha eljössz, de nem jössz el az én szívembe,

ha nem térsz be hozzám, ha nem élsz és nem beszélsz bennem?"

 

Xavéri Szent Ferenc a nap szentje:

Spanyol nemesi családból származott, a párizsi egyetemen tanult, ahol megismerkedett Loyolai Szent Ignáccal, a jezsuita tanító szerzetes rend alapítójával belépett ő is, Ignác rendjébe, így a Jézus Társaságának tagja lett. Japánba ment missziósnak, sok embert megtérített, és megkeresztelt. 1552-ben halt meg.

Pécsett is volt a jezsuitáknak gimnáziuma, a mai egyetem épülete volt az övék.

 

 

 

 

December 4.

Aranyszájú Szent János (344–347 k.– 407. szeptember 14.)
Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=332744

 


Ma két szentet is ünnepelünk: Aranyszájú Szent Jánost, nevét onnan kapta ez a püspök, hogy nagyon szépen beszélt Istenről, Isten szeretetéről.

A másik szent: Borbála vértanú. Kis-Ázsiában fejezték le hitéért.

Voltak és vannak ma is olyan emberek, akik annyira hűségesek Istenhez, annyira szeretik őt, hogy életüket is készek feláldozni hitükért.

 

 

 

 

 

 

 

Robert Campin: Szent Barbara (3. század – 306. k.) a toronyban (1438-as festmény).Készítette: Robert Campin - art database, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14863

 

 

 

 

December 5.

 

Vercelli Szent Vilmos (1085 - 1142. június 25.) bencés apát szobra
(Szent Péter-bazilika, Vatikán)
Készítette: Giuseppe Prinzi - http://www.stpetersbasilica.org/, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7011576

 

Vilma napja, neve Vilmos női változata.

A Vercelliből származó szent nagy gazdagságról mondott le, hogy bencés szerzetesként remeteségbe vonulva csak Istennek szentelje életét, és sokakat Istenhez vezessen.

Várakozzunk és vágyakozzunk az üdvözítő kis Jézus érkezésére Izajás prófétával:

"Harmatozzatok egek onnan felülről,

és ti felhők hullassátok az igazat.

Nyíljék meg a föld és teremje az üdvösséget

és sarjadjon vele szabadulás is.

Én az Úr hoztam ezt létre mind". (Iz 45, 8.)

Énekeljétek el: Harmatozzatok égi magasok...

 

 

 

 

December 6.

Szent Miklós (270. március 15. – 343. december 6.) ikonja Novgorodban.
Készítette: Aleksa Petrov - http://www.belygorod.ru/img2/Ikona/Used/302ALEX1.jpg, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11315660

 

Szent Miklós Myra, ajándékot bőven osztogató püspöke volt. Biztos voltatok ti is olyan jók, hogy ajándékát már megkaptátok.

Ma van a Miklósok névnapja is. Imádkozzunk Miklós nevű rokonainkért, barátainkért saját szavaitokkal, hasonlóan, mint ez.

Istenünk, köszönjük, hogy Miklóst nekünk adtad. Szeretjük őt. Add, hogy mindig szeretetben éljünk együtt. Segítsd meg, adj életébe sok boldogságot, sikert. Adj hozzá erőt és jó egészséget. Teljesítsd szíve vágyát azt, amit legjobban kér tőled.

 

 

 

 

December 7.

Szent Ambrus (339–397. április 4.) mozaikképe a milánói St. Ambrogio katedrálisban (valószínűleg még életében készült)
Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=361248

 

Szent Ambrus püspök napja, milánói püspök volt. Sok szép himnuszt és imát írt. Az egyik imájával már kértük Jézust, jöjjön el szívünkbe.

A zsidók, Isten választott népe 40 évig vándorolt a pusztában, miután elérkezett az ígéret földjére, és oda bemehetett Isten jóvoltából. A vándorlás alatt nagyon sok baj, szenvedés érte őket. Sokszor már a hitüket is elvesztették, sőt lázadtak többször Isten ellen, és elfordultak tőle. Isten ezek ellenére is hűséges maradt hozzájuk, és szerette őket. Ezért így hálálkodhattak neki:

"A pusztában sajátjává fogadta,

A sivatag kietlenségében és éjszakájában.

Védőn körülvette, oltalmazta,

Óvta, mint szeme világát.

Mint a sas, amelyik a fészkét védi,

Ott lebeg a fiókja fölött,

Kiterjeszti szárnyát, felkapja,

Tulajdon szárnyán hordozza." (MTörv 32,10-11.)

 

 

 

 

December 8.

Bernadette Soubirous (1844. január 7. – 1879. április 16.), 1863-ban.
Készítette: Billard-Perrin en 1863 - René Laurentin, Bernadette vous parle, t.1, p.290, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19254262

 

A lourdes-i Szűzanya ünnepe. Szent Bernadettnek, a kis pásztorlánynak jelent meg egy barlang előtt. Imádságra tanította Bernadettet, és kérte, hogy sokat imádkozzék a bűnösök megtéréséért.

A Szűzanyának a betegekre is gondja van. Vizet fakasztott a barlang bejáratánál, sok beteg gyógyult meg a víztől, és sokan azok közül, akik buzgón kérték a Szűzanya segítségét.

Kérjétek ti is a Szűzanyát, saját szavaitokkal imádkozva, hogy gyógyítson meg minden betegséget a családban. Ő majd közbenjár értetek Szent Fiánál, hiszen Jézusnak mindig megesett a szíve, ha betegeket vittek hozzá.

 

 

 

 

December 9.

Liliom (Fotó: Kiss Magdolna, 2019.)

 

Aki a szívébe akarja fogadni a Megváltót, annak az önzéstől, a bűnök forrásától kell megszabadulnia. Ez nem olyan könnyű, sokszor kell kérni hozzá Isten segítségét.

Add, Uram, hogy a rosszat el tudjam kerülni. Tölts be szereteteddel, hogy testvéreimet, szüleimet, és minden hozzátartozómat szeretni tudjam, és ne okozzak nekik bánatot, hanem sok-sok örömet szerezzek nekik.

 

 

 

 

December 10.

Izajás (Ézsaiás) próféta. Kr. e. 740 - 700 k. élt.
Készítette: Michelangelo Buonarroti - Web Gallery of Art: Kép Info about artwork, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1062144

 

Advent második vasárnapja.

Ma már a második gyertyát gyújthatjuk meg az adventi koszorún.

Miért van az, hogy sok ember nem hisz a jó Istenben, sőt még támadják is őt?

Ez azért van, mert nem ismerik őt, vagy rosszul ismerik Istent. Azt hiszik, hogy Isten nem törődik az emberekkel, sőt megbünteti az embereket, minden bajjal sújtja őket. Aki megismeri Istent, az magával a szeretettel és a jósággal találkozik. Megtapasztalja, mekkora az Isten szeretete, és minden körülményben jót akar nekünk.

De hallgassuk meg mit mond erről nekünk Izajás próféta, akit sokat üldöztek az ellenségei, és sokat szenvedett különböző bajoktól:

"Így panaszkodott Sion: 'Elhagyott az Úr'

De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony?

És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől?

S még ha az megfeledkeznék is:

Én akkor sem feledkezem meg rólad. 

Nézd, a tenyeremre rajzoltalak;

falaid szemem előtt vannak szüntelen." (Iz 49, 15-16.)

 

 

 

 

December 11.

I. Szent Damázusz pápa (306 – 384. december 11.) litográfiája (Lisszabon, 1840)
Készítette: Pedro Augusto Guglielmi - Biblioteca Nacional de Portugal: http://purl.pt/6209/1/, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1963236

 

Szent Damázusz pápa, a 300-as években élt, az ókor leghatásosabb pápája volt. Harcolt a tévtanító eretnekek ellen a hit védelmében.

Tanítson ma megint Izajás próféta minket Isten iránti bizalomra.

"Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek el téged!

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!

Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak [...]

Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked:

Ne félj, én megsegítelek!" (Ézs 41, 9-10, 13.)

 

 

 

 

December 12.

Leonardo da Vinci: Angyali üdvözlet „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni”.
Készítette: Leonardo da Vinci - sAErNLFH1KFYmw at Google Cultural Institute, zoom level maximum, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13514513

 

A Gabriellák nevüket Gábor angyaltól kapták. A zsidók Gábrielnek hívták. Isten küldötte, aki megvitte a hírt Zakariás főpapnak, hogy fia fog születni, János. Ő Jézus unokatestvére, a próféták legnagyobbika, előfutára Jézusnak: Keresztelő Szent Jánosként ismerjük. (Lásd november 29-30.)

Ugyancsak Gábriel arkangyal vitte meg Szűz Máriának az örvendetes hírt Jézus születésről hat hónappal később.

Köszöntsük ma mi is a Szűzanyát, Jézus Szent anyját, hiszen családunkat is anyai szeretettel veszi körül. Köszöntsük egy szép Mária-énekkel.

 

 

 

 

December 13.

Quirizio da Murano: Szent Lúcia (283 k. - 304 k.)
Készítette: Az eredeti feltöltő Mɑgus a(z) francia Wikipédia projektből volt - Áthozva a fr.wikipedia projektből a Commonsba., Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1882072

 

Szent Luciát ünnepeljük ma. Neve fénylőt, világítót jelent. Lucia Szirakúzában született. Diocletianus császár vérengző keresztény-üldözése alatt halt vértanú halált. Az ősegyház nagy vértanúi közé sorolja, és az "5 okos szűz" egyikének tartja. Róluk tanította Jézus, hogy az égbe mehettek, mert ébren, világító lámpással vártak urukra, ugyanis nem hagyták kifogyni lámpásukból a világításhoz szükséges olajat, szemben a balga szüzekkel, akik inkább elaludtak ahelyett, hogy olajat vásároltak volna.

Biztos kitaláljátok, hogy itt mit jelent, illetve jelképez az olaj. A megszentelő kegyelmet jelenti, amely eltörli a bűnöket, és ezt megkapjuk a keresztségben, valamint a bűnbánat szentségében.

Segíts meg, Urunk minket, hogy mindig megbánjuk, amikor rosszat tettünk és bocsásd meg bűneinket.

 

 

 

 

December 14.

Keresztes Szent János (1542. június 24. – 1591. december 14.)
Ismeretlen XVII. századi festő alkotása.
Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=574700

 

Ma van Keresztes Szent János ünnepe. Spanyol karmelita szerzetes volt.

Saját maga választotta a keresztes előnevet, mert nagyon sajnálta a kereszten szenvedő Üdvözítőt, valamint ö is sokat szenvedett életében. Ennek ellenére nagyon szerette Jézust, és szívesen viselt el minden bajt, amit el nem kerülhetett, hogy egyrészt Jézust vigasztalja, másrészt a bűnösök megtéréséért.

Jézusom segíts, hogy apró kellemetlenségeket nyafogás nélkül el tudjak viselni azokért aki jobban szenvednek.

 

 

 

 

December 15.

Szent Cecília (? – 250 k.) és Szent Valerianus (? - 230), Lelio Orsi festménye (1555 k.)
Készítette: Lelio Orsi - The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=156050

 

Ma a Valériák tartják névnapjukat. Nevük a férfi Valérián névből való.

Szent Valérián és Szent Tibor testvérek voltak. Valérián menyasszonya pedig Szent Cecília volt. Amikor megismerték a kereszténységet, megszerették a Szűz Anyát. Főként az ő hatására keresztelkedtek meg. 230-ban vértanú halált haltak.

Köszöntsük ma a Szűzanyát mi is egy Üdvözlégy elimádkozásával.

 Lourdes-i Szűz Mária, segíts, hogy mindannyian egészségesek legyünk.

 

 

 

 

December 16.

Szent Anna és Szent Joachim, ők Jézus nagyszülei, a még gyermek Szűz Máriával.
Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1237197

 

Ma ünnepeljük élő nagymamáinkat, nagypapáinkat. Ha már nem élnek, akkor is mondjunk el értük imát a saját szavainkkal.

Istenünk, köszönjük Neked ... (neve) mamát, ...(neve) papát, hogy olyan jó szívet adtál nekik, mindig törődnek velünk, és nagyon szeretnek minket. Sok jót és szépet tanulunk mindig tőlük.

Áldd meg őket, és kérünk, add meg szívük leghőbb vágyát, kívánságuk teljesüljön, amit nagyon kérnek tőled.

 

 

 

 

December 17.

Együtt (Fotó: Kiss Magdolna, 2017.)

 

Advent harmadik vasárnapja...

...van ma, az öröm vasárnapja, mert már közeledik Jézus.

A mai naptól kezdve egyházunk a zsolozsmában az "Ó-antifoná"-kat imádkozza, mintegy sürgeti Jézus érkezését.:

Ó Bölcsesség, aki a Magasságbeli Ajkáról áradsz, körülöleled a világot egyik végétől a másikig, erőddel mindent szelíden elrendezel, ó jöjj és mutasd meg nekünk a bölcsesség útját.

Adventben az ünneplésből ne hagyjuk ki testvérünket (testvéreinket), ha nincs testvérünk, akkor unokatestvéreinket sem.

Istenünk, köszönjük neked, hogy ... (neve/nevük) nekünk adtad, mert jószívű, segítőkész és kedves nekünk. Áldd meg őt. Hallgasd meg szíve kérését, főként, amit legjobban kér tőled. Mindig állj mellette szereteteddel.

Ó Adonáj, Izrael házának ura és vezére, te jelentél meg Mózesnek az égő és el nem égő csipkebokorban és te adtad neki a hegyen törvényedet, ó jöjj, és szabadíts meg minket erős karoddal.

 

 

 

 

December 18.

Izáj (Issai, Isai, Jesse) Dávid király apja. Ismeretlen szerzőjű orosz ikon 1917 előttről.
By Anonymous Russian icon painter (before 1917)Public domain image (according to PD-RusEmpire) - http://www.icon-art.info/group.php?lng=ru&grp_id=77, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27493359

 

Mai adventi imánk:

 Ó hajtás, Izáj gyökeréből, a népek jelévé lettél.

Előtted elnémulnak a föld hatalmasai,

az elnyomottak hozzád menekülnek.

Jöjj, ments meg minket! Jöjj, ne késlekedj.

Énekelhettek egy szép adventi éneket is.

 

 

 

 

 

Jézus családfája. Oltárkép,Szent Lambrecht Apátság.
Rollroboter, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons https://commons.wikimed/wiki/
File:St.Lambrecht_Stammbaum_Jesu.jpg

 

 

 

 

December 19.


A Szerző, 2013-ban. (Fotó: Kiss Magdolna, 2013.)

 

Ma imádkozzunk önmagunkért.

Miért vagyunk a világon?

– Én is azért élek, hogy mindenkinek örömet szerezzek.

– Legfontosabb idő számomra a jelen pillanat! Most kell jót tennem, és szeretnem, nem holnap és nem majd később!

– Mindenhez Isten segítségét kell kérnem, mert csak Ő tud szeretetet adni, és egyedül Ő tud igazán megsegíteni.

– Földi életem ajándék, hogy Isten akaratát itt teljesítve, majd nála találjam meg az örökéletet.Jézusom, töltsd be szívemet szereteteddel, hogy mindenkinek örömet szerezhessek!

 

 

 

 

December 20.

 

Murillo: A Szent Család kis kutyával. Készítette: Bartolomé Esteban Murillo - [2], Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17414486


Ma köszönjük meg szüleinknek mindazt a jót, a törődést, amit értünk tesznek. Köszönjük meg nagy szeretetüket irántunk. 

Köszönjük meg a jó Istennek őket:

Istenünk, köszönjük, hogy szerető jó szülőket adtál nekünk. Köszönjük, hogy mindenben gondoskodnak rólunk, ápolnak, ha betegek vagyunk, segítenek a tanulásban és minden munkánkban. Szerető meghitt otthont nyújtanak nekünk. Köszönjük, hogy hozzád engedtek minket, Elvisznek templomba, imádkoznak értünk és velünk. Engedik, hogy hittanra járjunk, szeretnék, ha megismernénk szeretetedet, Jézusunk, és veled járva, benned bízva téged szeretve, szebb és teljesebb legyen életünk.

Kérünk áldd meg őket, és mindazt add meg nekik, ami igazán boldoggá teszi őket és velük együtt minket is.

Uram, irgalmad fölér az égig

hűséged a felhőkig.

Igazságod, mint az Isten hegyei,

ítéleted, mint a tenger mélye,

Uram, embernek, állatnak te vagy az éltetője.

Milyen drága a te kegyelmed,Uram!

Az ember menedéket talál szárnyad árnyékában.

Házad javaiból jóllakatod,

És megitatod örömöd patakjából.

Tenálad van az élet forrása.

A te fényedben látjuk a világosságot.

Jóságod tartsa meg azokat, akik tisztelnek téged,

a tiszta szívűeket őrizd meg hűségedben!

 

 

 

 

December 21.


Tamás apostol találkozik a feltámadt Jézussal. Készítette: Duccio di Buoninsegna - The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150311


Ma Tamás apostol napja van. Amikor Jézus a halála után megjelent a tanítványoknak, Tamás nem volt velük. A szemtanúk beszámoltak Tamásnak később Jézus feltámadásáról, de ő azt mondta; csak akkor hiszi el, ha saját szemével és kezével győződik meg erről. Jézus nyolc nap múlva ismét megjelent a tanítványoknak, s ekkor Tamás is jelen volt. Jézus felszólította, hogy érintse meg a sebeit, s Tamás így is tett, és visszatért a hite. (Jn 20, 24–29.)

Ma imádkozzunk a hitetlenekért.

Merek-e jó lenni, mikor mások körülöttem rosszalkodnak? Merem-e hitemet vállalni a hitetlenek között? Te megmutattad Jézusom, hogy a jósághoz bátorság is kell! Könyörülj rajtunk. Uram! Könyörülj rajtunk!

Isten ugyanígy segíti a hitetleneket is, még ha nem is tudnak róla, mert Isten mindenkit szeret.

Jézus szeretet-közössége: a keresztény Egyház. Láthatatlanul idetartoznak mindazok, akik nem hisznek ugyan Istenben, mert nem ismerik, vagy rosszul ismerik Őt, ennek ellenére mégis igazságosság és szeretet vezeti tetteiket.

 

 

 

 

December 22.


A tizenkét apostol (ortodox ikon) Készítette: Anonim - file sourceOfficial museum page, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5403864

Megismerik-e rólad, hogy Jézus tanítványa vagy?

Ima

Kérjük a Szentlelket, aki itt van köztünk, hogy imádkozzék bennünk! Szeretet Lelke, Vigasztaló, nyisd meg szívünket; szemünket irányítsd Jézusra, hogy igazán szeressük Őt, aki feláldozta magát értünk, és jobban tudjuk szeretni embertársainkat ezentúl.

Hogy lássák rajtunk: Jézus tanítványai vagyunk. Imádkozzunk a betegekért, szomorúakért, magányosokért! „Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek. Akkor megnyílik a vakok szeme, s a süketek hallani fognak, ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong.” Izaiás próféta jövendölése. (Iz 35, 5–6.)

Milyen türelmetlen vagyok, mennyit nyafogok, ha baj, betegség ér! Tőled mást tanulok, Jézusom!

Könyörülj rajtunk. Uram...

 

 

 

 

December 23.

"Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta". (Mt. 16, 18.) Jézus átadja a mennyek országának kulcsait Szent Péternek. A Sixtus-kápolna egyik freskórészlete. Készítette: Pietro Perugino, 1481–1482. http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Gesupietrochiave.jpg, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1075731

 

Ma imádkozzunk Krisztus Egyházáért, melynek mi is tagjai vagyunk!

Szent Pál mondja leveleiben az Egyházról:

Sokan egy testet alkotunk Krisztusban, egyenként viszont egymásnak tagjai vagyunk.” (Róm 12, 5–6.)

Ő (Jézus) a Testnek, az Egyháznak feje(Kol 1, 18.)

Az apostolok magukhoz vették Jézus Testét és Vérét, így mindegyikük külön-külön részesedett az Eucharisztiából, de együttesen Jézus által egy közösséggé lettek, egy Testet alkottak. A Test feje (vezetője) Jézus, tagjai pedig az apostolok lettek. Ez Jézus titokzatos Teste, amelyet Keresztény Egyháznak hívunk. Az Egyház az Újszövetség népe.

Atyánk ragyogtasd fölöttünk dicsőségedet,

és Jézus, Világosságodnak Világossága

fényeskedjék szívünkben a Szentlélek által,

hogy egész életünkben hűségesek maradhassunk hozzád!

 

 

 

 

December 24.


Puer natus est. (Kiss Magdolna, 2009.)

 

Advent negyedik vasárnapja...

...már négy gyertya ég a koszorún.

"Te Betlehem, bár a legkisebb vagy Juda nemzetségei közt, mégis belőled születik majd, aki uralkodni fog Izrael fölött." Jövendölte meg Mikeás próféta kb. 700 évvel Jézus születése előtt.

A legnagyobb karácsonyi ajándék, hogy a mennyei Atya nekünk adta fiát. Minden más ajándék csak jelképe ennek. A világra született Krisztus szeretete tölt el minket, ebből a szeretetből ajándékozzuk meg egymást, még azok is ebből a szeretetből, akik nem hisznek Istenben.

Ima

Istenem, köszönöm végtelenül nagy ajándékodat, Jézust. Kérlek, nyisd ki szívemet, hogy befogadhassam őt, és szeretete vezessen mindennap.Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.