Tisztelt felhasználónk!

2018. május 25-től érvénybe lép Magyarországon is az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása a GDPR (General Data Protection Regulation), amely minden uniós országban érvényes lesz. Bár eddig is a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeltük adatait, mégis annak érdekében, hogy az új rendelet követelményeinek megfeleljünk, szükséges volt frissítenünk adatvédelmi szabályzatunkat. A frissített szabályzatot megtalálhatja honlapunkon, amely részletes tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan használjuk és védjük a személyes adatait, továbbá azt, hogy Ön milyen személyes jogokkal rendelkezik.

Adatai (kötelezően csupán az Ön neve, egy Ön által tetszőlegesen megadott felhasználói név, jelszó, és e-mail cím) a regisztrációhoz, azaz a felhasználói fiók létrehozásához szükségesek, hogy az oldalon megjelentetett internetes tartalmakat teljes egészében olvashassa.  Ezeket az adatokat továbbra sem adjuk ki harmadik félnek, és kizárólag csak a GeniaNet Kiadó tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatos üzeneteket küldünk Önnek. Ugyanúgy vigyázunk rájuk, mint ahogy Ön is teszi.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

a GeniaNet Kiadó internetes olvasótermi szolgáltatásához (GOT-GeniaNet)

A GeniaNet Oktatási és Tanácsadó betéti Társaság (7633 Pécs, Pollack M. u. 5.) mint adatkezelő elkötelezett az adatvédelem felé, és ennek érdekében kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározottak maradéktalan betartására.

A GeniaNet Oktatási és Tanácsadó Bt. fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására.

A fentiek alapján aGeniaNet Oktatási és Tanácsadó Bt.. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „GDPR”) az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót teszi közzé.

A GDPR 12. és 13. cikkében rögzített kötelezettségünknek eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatjuk személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 

1. Az Adatkezelő neve, székhelye és tevékenysége

Az Adatkezelő neve GeniaNet Oktatási és Tanácsadó Bt., mely Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Székhelye: 7633 Pécs, Pollack M. u. 5.
Cégjegyzékszáma: 02-06-072151
Nyilvántartást vezető bíróság/hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 21971624-1-02
Telefon: 06/702518298

Email: kapcsolat | contact

Internetes szolgáltató/ Domain: ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya https://got.genianet.com címen elérhető weboldalhoz a GeniaNet Bt. online Olvasóterméhez (a továbbiakban: „GOT”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

 

2. A kezelt adatok fajtái és forrása

2.1 A GeniaNet Kiadó online szolgáltatásának (GOT) használata során történő adatkezelés (cookie, „süti”)

Az GOT a szolgáltatása és a felhasználói élmény javítása érdekében az Adatkezelő a számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t („süti”) helyez el. Ezek a már megnyitott oldal gyorsabb újra betöltését szolgálják. Az ezzel összefüggő információk nem kerülnek elmentésre. Weboldalunkon tett látogatásával elfogadja, hogy a cookie-k az Ön böngészőjében elmentésre kerüljenek.

Az Adatkezelő Weboldalán jelenleg az alábbi típusú sütik találhatók:

Az Adatkezelő a Weboldalon igénybe veszi a fmalertcookies-t, a CMS-rendszer saját rendszer-cookies-t Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja az GOT szolgáltatás funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetőek. Ezért ajánlatosabb elfogadni a sütiket, és minden látogatás után törölni böngészője gyorsítótárját. Ha egyik lehetőség sem tetszik Önnek, akkor maradjon távol ettől az online-szolgáltatástól.

2.2 Az GOT online szolgáltatás használata során történő adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

Az GOT online szolgáltatás teljes körű használatához regisztráció szükséges, amelynek során az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • vezetéknév, utónév
 • felhasználónév,
 • email-cím,
 • jelszó

 2.3 Közvetlen és közvetett üzletszerzési célú adatkezelés

Közvetlen és közvetett üzletszerzési célú adatkezelés NEM történik. A GeniaNet nem küld Önnek a GOT weboldalán elérhető publikációkra vonatkozó információk megosztása céljából email-ben hírleveleket, sem reklámajánlatokat. A későbbiekben digitalizálásra kerülő könyveinkről a weboldalon kapnak tájékoztatást a regisztrált látogatók. Ugyancsak a weboldalon tájékoztatjuk Látogatóinkat minden, a weboldalt érintő technikai változásról.

Egyetlen esetben küldünk Önnek email-ben értesítést, ha a személyes adatait az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni (lásd. 2.4.2.), akkor az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

 • felhasználónév,
 • email-cím

2.4 Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

2.4.1 Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

2.4.2 Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

2.4.3 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

2.4.4 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

2.4.5 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

2.4.6 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

2.4.7 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

2.4.8 Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1 Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését az Adatkezelő részben az Ön, mint érintett önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján, az online szolgáltatás teljes körű teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) a) ill. b) jogi kötelezettség alapján kezeli.

2.2 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat

Jogalap

felhasználónév

szerződés teljesítéséhez szükséges

email-cím

hozzájárulás

jelszó

szerződés teljesítéséhez szükséges

vezetéknév, utónév

szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely az GOT online szolgáltatáshoz szükséges, akkor a weboldal tartalmát csak részben tudja felhasználni.

2.3 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat

Jogalap

felhasználónév

hozzájárulás

email-cím

hozzájárulás

3.2 A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

3.3 A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.4 Az Adatkezelő a Felhasználó által az GOT honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

3.5 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

3.6 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

3.7 Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

 

4. Az adatkezelés célja

4.1 Az Adatkezelő által működtetett GOT-online szolgáltatás ingyenesen hozzáférhető publikációk olvasását és a teljes elektronikus tartalmakban a teljes és a csonka szavas, illetve az összetett keresést teszi lehetővé a regisztrált látogatók számára. A szolgáltatás honlapján regisztrált személyek továbbá tájékoztatást kapnak a weboldal felületén az oldal további terveivel és az azt szolgáltató GeniaNet Kiadó Bt-vel kapcsolatban.

4.2 Az Adatkezelő a 2.1 pontban megjelölt sütiket abból a célból kezeli, hogy az GOT-online szolgáltatás üzemeltetését az Ön érdekében megfelelően üzemeltethesse. A sütiket az Adatkezelő az online szolgáltatás hatékonyságának növelése végett is kezeli.

4.3 Az Adatkezelő által a 2.2 pontban felsorolt személyes adatok kezelésének a célja az GOT-online szolgáltatás zavartalan üzemeltetése, Ön számára pedig a weboldal tartalmához való szabad hozzáférés feltétele.

4.4 Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a 2.3 és a 2.4.2. pontokban megjelölt indokból, email útján keresi meg Önt az Adatkezelő. 

 

5. Az adatok forrása

5.1 Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

5.2 Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik. A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát.

 

6. Technikai adatok és cookie-k kezelése

6.1 Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

6.2 A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt

6.3 Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainnek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

6.4 A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

 

7. Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, a személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozás:

7.1 Az Ön személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben az Adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai részére és az Adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére.

7.2 Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Domain: ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek velő megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

7.3 Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai nem kerülnek sem statisztikai sem kutatások céljára, még anonimizált módon sem felhasználásra.

7.4 Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7.4 Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.

 

8. Az adatkezelés (tárolás) időtartama

8.1 Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük.

8.2 Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előírt ideig kezeljük.

8.3 Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni.

 

9. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1 Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

 • Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

Ennek alapján az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.

 • A GDPR által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek, ha:

 1. a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerinti szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok. Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az Adatkezelő által tárolt adata megváltozott vagy már nem aktuális.
 • Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a GDPR által előírt esetekben.
 • Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Ön jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

 

10. Jogorvoslatok

10.1 Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

10.2 Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

10.3 Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400, fax: +36 1-391-1410, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. is fordulhat jogorvoslatért.

10.4 Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.

2018. május 24.