Dr. Kiss Mária Magdolna tudományos tevékenysége

Tudományos életrajz

1956. május 19-én születtem Pécsett, iskoláimat is itt végeztem.

1974-ben érettségiztem a Nagy Lajos Gimnáziumban, ugyanebben az évben felvettek a szegedi József Attila Tudományegyetem történelem-latin szakára. 1979-82-ben végeztem latin nyelv és irodalom-régészet-történelem szakon.

Tanítottam általános iskolában, a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban, majd 1985-2005-ig a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem, (később PTE) Ókortörténeti és Régészeti Tanszékén.

 1985-ben az Eszéki és a Baranya Megyei Levéltár felkérésére részt vettem egy nemzetközi konferencián, ahol e levéltárakban található latin nyelvű források alapján a bellyei és a dárdai uradalom jobbágyainak XVIII-XIX. századi életét mutattam be. Ebből a témából 1989-ben védtem meg doktori értekezésemet „summa cum laude“ minősítéssel.

 PhD dolgozatomat: Gót vezéregyéniségek a késő Római Birodalomban. Getica-kutatások – címmel írtam és védtem meg 2005-ben, ugyancsak „summa cum laude“ minősítéssel.

1990-től ugyanis elsősorban Pannonia IV. század végi V. század eleji történetével foglalkozom, egykorú források alapján, de nem hanyagolom el a Dráva-szög újkori történetét sem.

2005-től, 25 éves oktatói pályafutás után szabadfoglalkozású kutatóként tevékenykedek. Ókori, közép és újkori latin nyelvű források magyar nyelvre történő átültetésével, kiadásával, e szövegek elemzésével foglalkozok. Ilyen források kiadására, 2002-ben indított Vivarium fontium fontium sorozat társszerkesztője vagyok.

 2006-tól a GeniaNet Kiadó ügyvivőjeként tevékenykedek. www.genianet.com

 

Fontosabb publikációk

 Doktori értekezés

Kiss 1988: A Duna-Dráva köz jobbágyságának élete a terület nagybirtokain a XVIII. századtól a XIX. század elejéig. Doktori értekezés, Pécs, l988. kézirat – megjelent 2007-ben (lásd alább).

Önálló tanulmányok ez alapján (lásd a publikált tudományos cikkeknél: Kiss 1990a, 1994a, 1995a, 1994-95, 1996)

 PhD-értekezés

 Gót vezéregyéniségek a késő Római Birodalomban (Getica-kutatások). Pécs, 2004. 267 p, kézirat. Megvédve: 2005. május 18-án.

 

Könyvek

 A közoktatásban (is) felhasznált tankönyvek, taneszközök

 • Kiss 1999: A városi élet a Római Birodalomban. Interaktív taneszköz (CD-ROM), Alma Mater Bt. Nagykanizsa 1999. (ISBN 9630387026) – 2004-től a SULINET-programba beválasztották.
 •  Kiss 2002: Iordanes: Getica, A gótok eredete és tettei. oktatási segédkönyv, Vivarium Fontium sorozatban 1-2. kiadás. Dolmen 2000. Pécs, 2002. (ISSN 1588-4422, ISBN 963 00 9981 0) A5-ös formátum, 307 p., 250 pld.
 • Kiss 2004: Iordanes: Getica, A gótok eredete és tettei. oktatási segédkönyv L’ Harmattan, Bp. 2004. 3. javított és bővített! (lásd Kiss M.: Alarich 2004.) kiadás. (ISBN 963 9457 698) B5–ös formátum, 272 p., 500 pld.
 • Kiss 2007: Együtt a Duna-Dráva közén. A Duna-Dráva köz jobbágyságának élete a terület nagybirtokain a XVIII. századtól a XIX. század elejéig. 1. kiadás. HunCro Sajtó és Nyomdaipari Kft. Eszék, 2007. (ISBN 978-953-7366-04-9) B5–ös formátum, 159 p.
 • Kiss 2008: Gót vezéregyéniségek a késő Római Birodalomban. Getica-kutatások. Vivarium Fontium 2., 1.  kiadás. GeniaNet, Pécs, 2008. (ISSN 1588-4422, ISBN 978-963-06-3429-8)  B5-ös formátum, 228.p., 500 pld.

 

Tudománynépszerűsítő könyv

 • Kiss 2012: Szerelmem régészet. Tudománynépszerűsítő visszaemlékezés és útinapló. E-book / Book on demand. Mai magyar irodalom sorozatban. GeniaNet. Pécs, 2012. (ISBN 978-963-89394-3-2) B5-ös formátum  204 p.

 

Könyvek társszerzője

 • Anonymus Valesianus: Origo Constantini. I-VI. Kiss Magdolna-Polgár Tamás, (elektronikus könyv), 1. kiadás. Előtanulmányok, jegyzetek: Kiss M. Technikai szerk.: Kiss Magdolna. Vivarivm Fontivm 3. Sorozatszerkesztők: Horváth Szilvia-Kiss Magdolna, GeniaNet, Pécs, 2008. (ISSN 1588-4422, ISBN 978-963-06-4241-5)
 • Tóth István: Pannoniai lakomák. Előszó, jegyzetek, szövegközti grafikák: Kiss Magdolna. 1. kiadás. Technikai szerk.: Kiss Magdolna. Vivarivm Fontivm 5. Sorozatszerkesztők: Horváth Szilvia-Kiss Magdolna, GeniaNet, Pécs, 2011.
 • Horváth Sz. – Kiss M. 2019: Pannoniai fürdőkalauz. Vivarium fontium 9., 1. kiadás. Rippl-Rónai Múzeum - GeniaNet, Kaposvár - Pécs, 2019. (ISSN 1588-4422, ISBN 978-615-5687-02-0) A4-es formátum 315 p.

 

Fontosabb publikált tudományos cikkek, közlemények, tudományos recenziók

Fontosabb publikációk gyűjteményes kötetekben (gyk) és folyóiratokban

 • Kiss 1986: Duna-drávaközi Baranya jobbágyságának élete a terület nagybirtokain 1700-1848-ig. Tri stoljeća Belja, (gyk), szerk. Dusan Čalić, Osijek, l986.195-212.p
 • Kiss 1990: Adatok Szepesy Ignác pécsi püspöknek a közoktatásban végzett tevékenységéről 1831-ben. Nevelés és Művelődéstörténeti Közlemények. Szerk.: Sándor László, Kaposvár, l990/3. 217-245.
 • Kiss 1990a: A Duna-Dráva szög falusi társadalma a 18. század végén. Baranya. Szerk.: Ódor Imre, Pécs, III.évf.1990/2, 81-89.
 • Kiss 1992a: Besimított kerámiák Lussonium erődjéből. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, Nyíregyháza, 1992. 113-127.
 • Kiss 1993: Lussonium erődje 4. század végén 5. század elején. HOME XXX-XXXI/2. Miskolc, 1993. 89-106.
 • Kiss 1994: Adatok a Murga-típusú korsók kérdéséhez. Daten zur Frage den Krügen von Murga. In: A kőkortól a középkorig. (gyk), szerk.: Lőrinczy Gábor, Szeged, 1994. 249-257.
 • Kiss 1994a: Egy drávaszögi uradalom életéből. In: Egymásrautaltság hazánkban a XVIII században. Siklós, 1994. 86-94.
 • Kiss 1994b: Zum Problem der barbarischen Ansiedlungen in Pannonien. Specimina Nova. A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Történeti Tanszékének Évkönyve. Pécs, 1993(1994). 185-200.
 • Kiss 1995a: A bellyei uradalom jobbágyainak élete a Mária Terézia féle országos úrbérrendezés előtt. Horvátországi magyarság. Drávaszög Alapítvány, Bp. szerk. Lábadi Károly. II. évf. 1995. ápr. 4. sz., 24-28. o.; május, 5.sz. 15-20. o.; jún. 6. sz. 20-26. o.; júl. 7.sz. 20-26. o.; aug. 8.sz. 16-21. o.
 • Kiss 1994-95: A bellyei uradalom Mária Terézia korában. Baranya, Történelmi Közlemények. BML Pécs, 1994-95. VII-VIII. évf. 35-44.
 • Kiss 1995b: Anmerkungen zum in "Getica" gezeichneten Bild von Alarich."...sic eos cum Romanorum populo vivere, ut una gens utraque credere possit..." Specimina Nova. XI. 1995. 81-90.
 • Kiss 1996: Pélmonostor (Beli Manastir) község élete a 17. század végétől a 18. század végéig a bellyei uradalomban. Horvátországi magyarság. Drávaszög Alapítvány, Bp. szerk. Lábadi Károly. 1996.
 • Kiss 1997: Bauspuren mit Pfostenkonstruktion vom Ende des 4.- Anfang des 5. Jahrhunderts in der Festung Lussonium. Roman Frontier Studies 1995. Exeter, 1997.
 • Kiss 1998: Zur Bedeutung des Begriffes Foederati bei Jordanes. Specimina Nova XII. 1996 (1998). 215-221.Kiss 2003: „Nymphis Medicis“. Gyógyfürdők Pannoniában. In: Emlékkönyv Baranyai Aurél születésének centenáriumára. (gyk). Szerk.: Szabó László. és Vargha Dezső, Pécs, 2003. 123-147.
 • Kiss-Fazekas 2003: Hol játszódott le a Bolia - folyó menti csata? Antik Tanulmányok XLIX (2005) 265-272.
 • Kiss 2007: A harkányi gyógyfürdő kezdetei. In: A Pécsi Egyházmegye vonzásában. Ünnepi tanulmányok Timár György tiszteletére. METEM Könyvek 63. Budapest, 2007. 135-147.
 • Kiss 2015a: Kiss Magdolna: A Mecsek szivornyás forrása. A Kárpát-medencei időszakos forrásokhoz fűződő hiedelmekről. In: Fürdőkultúra és egészségturizmus a Dunántúlon az ókortól napjainkig című konferencia tanulmánykötete. Kaposvár, 2015. 13–20.
 • Horváth-Kiss 2015: Horváth Szilvia - Kiss Magdolna: „INVICTA ROMA AETERNA", Attalus tragikus császársága. In: Európé égisze alatt… 2015. 77-97.
 • Kiss 2017: Alatheus-Safrac népe Pannoniában. 2014-2015. Paksi Múzeumi Füzetek 7/1.  9-70.

Szabad-hozzáférésű internetes könyvek és  tanulmányok

 

 Szerkesztett, illetve lektorált tudományos munkák

Könyvek, szerkesztés

 •  Együtt a Kárpát-medencében. A népvándorláskor fiatal kutatóinak 7. összejövetelének előadáskötete. Dolmen 2000 (ISBN: 963 00 6989 X) Pécs, 2001. 350 oldal, A4-es formátum

Könyvek, sorozatszerkesztés, technikai szerkesztő

 • Kiss: Iordanes: Getica, A gótok eredete és tettei. oktatási segédkönyv, Vivarium Fontium 1. Dolmen 2000. Pécs, 2002. (ISSN 1588-4422, ISBN 963 00 9981 0) 307 oldal, A5-ös formátum,
 • Kiss: Jordanes: Getica, L’ Harmattan, 2004.
 • Anonymus Valesianus: Origo Constantini. I-VI. Kiss Magdolna-Polgár Tamás, (elektronikus könyv), 1. kiadás. Technikai szerk.: Kiss Magdolna. Vivarivm Fontivm 3. Sorozatszerkesztők: Horváth Szilvia-Kiss Magdolna, GeniaNet, Pécs, 2008. (ISSN 1588-4422, ISBN 978-963-06-4241-5)
 • Ennodius Theoderich-panegyricusa. Közreadja Németh Tas László. (elektronikus könyv), 1. kiadás. Technikai szerk.: Kiss Magdolna. Vivarivm Fontivm 4. Sorozatszerkesztők: Horváth Szilvia-Kiss Magdolna, GeniaNet, Pécs, 2008. (ISSN 1588-4422, ISBN 978-963-06-4242-2)
 • Tóth István: Pannoniai lakomák. Előszó, jegyzetek, szövegközti grafikák: Kiss Magdolna. 1. kiadás. Technikai szerk.: Kiss Magdolna. Vivarivm Fontivm 5. Sorozatszerkesztők: Horváth Szilvia-Kiss Magdolna, GeniaNet, Pécs, 2011.
 • Eleitől fogva… Tanulmánykötet Makkay János 75. születésnapjára. Specimina Nova Supplementum-Vivarium fontium. Szerk. Fekete M., Technikai szerk. Kiss M. PTE Ókortanszék-Genianet, Pécs, 2011.
 • Tanulmányok szerkesztése
 • Instrumenta Inscripta Latina. A római élet a kisfeliratok tükrében. Kivonat az Instrumenta Inscripta Latina című kiállítás német nyelvű katalógusából. Pécs, 1991-1992.
 • Kun József tudományos munkássága. Bibliográfia összeállította Kiss-Lengvári, Specimina Nova 1994(1995). 217-219.

Kiadványszerkesztő Bizottsági tagság, egyéb szerkesztések

 • Specimina Nova, a Janus Pannonius Tudományegyetem Történelmi Tanszékeinek Évkönyve. Kiadó és Szerkesztő Bizottságában 2005-ig
 • 2002-től Vivarium fontium 
 • Sopianae.eu blog főszerkesztője

Lektorálás

 • Gábor O: Későantik sírok Mágocson. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1998. (43) Pécs, 1999. 113-130.
 • Pécs Szabad Királyi Város címeres kiváltságlevele. 1780. Szerk. Dr. Sándor L.; Sorozatszerk. Dr. Csáky I.; facsimile, (ISBN 963 202 665 9) Bp.-Pécs 2002; 143 p A3 formátumban; A latin nyelvű oklevél magyar fordítását lektorálta: Kiss Magdolna
 • Iordanes: Romana. A római nép eredete és tettei. (latin-magyar) Közreadja Horváth Szilvia. (B5) 270 p. Vivarium fontium. Kaposvár-Pécs 2014.

  Internetes tudományos-ismeretterjesztő tevékenység

 • A Seuso-kincs nevű 2012. december 20-án létrehozott facebook-csoport (1060 fővel 2020. februárjában) folyamatos szerkesztése, frissítése.

 

 •  Wikipédia önálló oldalak létrehozása:
 1. Magyarlaki József (Pius-tanár)

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarlaki_J%C3%B3zsef

 1. Tóth István (ókortörténész, pécsi egyetemi oktató)

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Tóth_István_(ókortörténész)

 1. Magyarlaki Tamás (pécsi kutató orvos, egyetemi oktató, az MTA Köztestületi tagja) http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarlaki_Tamás
 1. Szentgyörgyváry Károly a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régiójának vezetője, elnökségi tagja.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentgy%C3%B6rgyv%C3%A1ry_K%C3%A1roly

 1. Szentgyörgyváry Margit (M. Palládia a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek szerzetesnője, tanárnő, festőművész) http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentgy%C3%B6rgyv%C3%A1ry_Margit
 1. Maróti Egon (ókortörténész, klasszika-filológus, a 20. századi hazai és nemzetközi ókortudomány kiemelkedő kutatója.) http://hu.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%B3ti_Egon
 1. Légrádi Antal (a délbalatoni rockzenei élet ismert alakja, Balatonboglár egyik emblematikus egyénisége, a Helyiérték Egyesület alapító tagja, amatőr zenész, legendás gitáros, zeneszerző, a Hangár együttes tagja) http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gr%C3%A1di_Antal
 1. Alatheus http://hu.wikipedia.org/wiki/Alatheus
 1. Hunuguri http://hu.wikipedia.org/wiki/Hunuguri
 1. Anonymus Valesianus https://hu.wikipedia.org/wiki/Anonymus_Valesianus

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.