Szabad könyv

I. Anonymus Valesianus: Pars Posterior. Előszó

Anonymus Valesianus: Pars Posterior

Közreadja: Kovács Tamás

 

A könyv internetes tartalomszolgáltatása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg

Digitalizálta: Matthias H. Rauert

 

GeniaNet

Pécs

2016

 

ISBN 978-963-89394-8-7

 


 

TARTALOMJEGYZÉK

  1. Előszó

  2. Bevezető tanulmány

  3. Latin-magyar szövegkiadás  — jegyzetek

  1. Névmutatók

IV.1. Személynévmutató

IV.2. Tisztségnévmutatón

IV.3. Földrajzi névmutató

IV.4. Népnévmutató

  1. Bibliográfia

  1. Térképmelléklet

 


 

  1. Előszó

Anonymus Valesianus Pars Posterior c. munkája csaknem száz éve foglalkoztatja a tudományos közvéleményt, annál is inkább, mert nemcsak szerzőjének kilétét, hanem munkájának keletkezési körülményeit is homály fedi. Anonymus munkája ugyanakkor megkerülhetetlen munka az osztrogótok itáliai uralkodásának tárgyalása során, ugyanis több olyan elemet tartalmaz, ami más kortárs forrásokban nem lelhető fel.

Az első témában megjelent tudományos értekezéstől eltelt évtizedek meglehetősen bővelkedtek olyan kutatókban, akik megpróbáltak választ adni a Pars Posteriort övező kérdésekre, találgatták a szerző kilétét, működésének helyét és idejét. A felfokozott érdeklődés érthető, hiszen kétségtelen, hogy az 5-6. század különlegesen mozgalmas korszak. Jóllehet a Nyugatrómai birodalom utolsó éveiről, illetve az azt követő néhány évtizedének történetéről bőségesen rendelkezünk forrásokkal, azonban ezek jórészt csak töredékek formájában maradtak fenn.

Ezek közé tartozik a Berlinben őrzött 9. századi Cod. Berol. Phillipps 1885 jelzetű gyűjtemény. Az egyik kivonat tetején az „item ex libris chronicorum inter cetera” szerepel, ami valójában nem más, mint Anonymus Pars Posteriorja. Jóllehet Henri de Valois szerkesztésében a Pars Posterior több más törekékkel együtt már 1636-ban napvilágot látott, azonban csaknem 50 évet kellett várni, hogy 1681-ben testvére Hadrian az Ammianus Marcellinus kiadásba újraszerkessze Anonymus munkáját, ténylegesen ugyanis csak ettől az időponttól kezdve különült el az Excerpta Valesiana, vagyis a Pars Posterior kiadása más töredékektől.

A GeniaNet Kiadó gót-kutatási programjában fontos szerepet tölt be a fenti mű, annak lényegében folytatása. A keleti gót Nagy Theoderich király születésétől - itáliai trónrakerüléséig tartó időszakról ugyanis már megjelentett munkákat a Kiadó a Vivarivm Fontivm sorozatában; http://genianet.com/content/Vivarium_Fontium.html: 1) Kiss Magdolna: Getica (2002); 2) Kiss Magdolna Gót vezéregyéniségek a késő Római Birodalomban (Getica-kutatások), (2008); 3) Ennodius: Nagy Theoderich panegyricusa Panegyricus dictus clementissimo regi Theoderico (latin-magyar) Közreadja: Németh Tas László (2008) .

Ugyanakkor Nagy Theoderich uralkodását Itáliában alapvetően ez a szerző tárgyalja, ezért erről az időszakról ez a legfontosabb, eddig magyarul még meg nem jelent forrásunk. Szeretnénk ezért, ha minél nagyobb közönség, mind a lainul tudók, mind a nem tudók akadálytalanul hozzáférhetnének.

A megértést segíti Kovács Tamás előtanulmánya, jegyzetei és Névmutatói, valamint a továbbkutatásra serkentő irodalomjegyzéke.

 

GeniaNet Kiadó

Pécs 2016.

1 Kiss Mária Magdolna: A népvándorlás - Előszó

„Az egyiket ez, a másikat amaz ok csalta máshová otthonából:
de az az egy minden bizonnyal nyilvánvaló,
hogy semmi sem marad veszteg ott, ahol született.
Az emberiség szakadatlanul szerterajzik;
ezen a roppant világon minden nap hoz valami változást:
új városokat alapítanak, új nemzetek tűnnek fel a régiek helyett,
amelyek kipusztultak vagy beleolvadtak a győztesekbe.”

Seneca: Helvia vigasztalása

 

A NÉPVÁNDORLÁS ÉS A NAGYBIRODALMI POLITIKA

 

Előszó

Korunk aktuális problémája az Európai Unió minden országára – különböző mértékben – nehezedő új kihívás: a modern népvándorlásnak nevezett népmozgás. Ez a közel-keleti háborús övezetekből és az afrikai országokból kiinduló népáradat, melynek legnagyobb hulláma még ezután várható, hasonló kérdések elé állítja az ugyancsak válságot megélő Európát, mint annak idején a hanyatló Római Birodalmat. Ezért adjuk közre, (registrálas után) szabadon elérhetően Kiss Magdolna évtizedes kutatásai során megszületett könyvének körülbelül két fejezetét. Remélhetőleg a szakmabelieken kívül másnak is az érdeklődésére számíthat a téma, és mindenki haszonnal forgatja, bár a történelmi összehasonlítások mindig sántítanak és „a történelem nem ismétli meg mindig önmagát. Néha csak kiabál: 'Miért nem figyelsz rám'?” (John W. Campbell Jr)

Kiss Magdolna ugyanis azt is kutatja Gót vezéregyéniségek a késő Római Birodalomban c. könyvében, vajon hogyan sikerült az ókor egyik nagy civilizációjának, a mai Európa nagy részét, köztük a Kárpát-medencét, továbbá Afrika északi szeletét magába foglaló „világbirodalomnak” a népvándorlás hullámaival megküzdenie, milyen jogi-politikai eszközökkel tudta az idegeneket betagozni a római tartományokba, és ezáltal még legalább 200 évvel meghosszabbítani a Római Birodalom élettartamát.

2015. szeptember 26.

 

Utere felix vivas! (Használd szerencsével!)

GeniaNet Kiadó

 

A könyv kedvezményesen megvásárolható! (1000,-Ft. + postaköltség) a GeniaNet Kiadónál. A megrendeléshez